Događaji

DIGITALNA TRANSFORMACIJA UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA PRIMENOM BIM TEHNOLOGIJE

Online kurs u trajanju od 12 časova (4 dana x 3 časa)

Program kursa


I. CILJ KURSA I METOD RADA


Cilj kursa: Razumevanje prednosti naprednog upravljanja građevinskim projektima baziranog na pravovremeno dostupnim, preciznim podacima i ključnim pokazateljima projekta, primenom BIM metoda i tehnologije. Upoznavanje sa mogućnostima automatizacije i optimizacije tradicionalnih procesa planiranja i upravljanja građevinskim projektima primenom BIM metodologije i naprednih BIM alata. Sticanje znanja o važnim aspektima planiranja implementacije BIM tehnologije, značaju uređenih informacionih modela objekata i efektima BIM-a na komunikaciju i koordinaciju učesnika projekta, razmenu podataka i izradu preciznih analiza. Sticanje stručnih i praktičnih znanja o najčešćim primenama BIM-a na građevinskim projektima.

Ciljna grupa

Inženjeri svih profila i različitih uloga u okviru građevinskih projekata, angažovani i zainteresovani za oblast digitalizacije tradicionalnih procesa upravljanja realizacijom investicionih projekata u građevinarstvu, tokom svih faza životnog ciklusa projekta.

Metod rada na kursu: Izlaganje predavača po temama i interaktivna diskusija.

Predavači

Prof. dr Branislav Ivković dipl. građ. ing., redovni profesor i osnivač katedre za Upravljanje projektima na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Veljko Janjić, dipl. el. ing., direktor i osnivač Bexel Consulting-a; Potpredsednik komiteta za BIM i digitalizaciju Evropskog udruženja inženjera konsultanata (EFCA); Predsednik Udruženja
„BIM Srbija“

Prof. dr Igor Peško, vanredni profesor Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; Predsednik Komisije za standardizaciju oblasti informacionog modeliranja objekata (BIM) u okviru Instituta za standardizaciju Srbije; Član UO Udruženja „BIM Srbija“

Prof. dr Miljan Mikić, dipl. građ. ing., University of Leeds, direktor i osnivač OROOK-a; Član NO Udruženja „BIM Srbija“

Igor Osmokrović, MSc CE, operativni direktor Bexel Consulting-a, Član UO „BIM Srbija“

Aleksandar Ilić, M. Arch, stariji BIM menadžer u Bexel Consulting-u.

II. SADRŽAJ KURSA


Prvog dana biće predstavljen značaj digitalne transformacije procesa upravljanja građevinskim projektima iz ugla uvida koje precizni podaci omogućavaju rukovodiocu projekta, odnosno problema koji mogu nastati usled neodgovarajuće komunikacije i saradnje učesnika projekta, nedovoljnog i nepreciznog planiranja realizacije projekata. Biće objašnjeni motivi za digitalizaciju građevinarstva, zbog kojih je velika većina kompanija koje predvode sektor, kako na globalnom nivou tako i u regionu, usvojilo BIM metodologiju, koja prestavlja centralno mesto digitalizacije građevinarstva. Biće objašnjeni najvažniji aspekti BIM metodologije i tehnologije, i poseban akcenat stavljen na pravilno definisanje BIM zahteva za različite učesnike projekta i njihove međusobne odnose u cilju ostvarivanja planiranih BIM benefita.
Drugog dana, biće objašnjeni najvažniji pojmovi, dokumenti i međunarodni standardi. Objasniće se značaj openBIM pristupa i formata. Biće objašnjeno na koji način BIM metodologija prati Lean construction principe, i predstavljene najvažnije BIM analize u različitim fazama životnog ciklusa projekta, njihov značaj i benefiti. Diskutovaće se proces i značaj pravilnog planiranja BIM implementacije, i sadržaj BIM Execution Plan-a, odnosno sve što u njemu treba biti definisano i kako to utiče na dalji tok implementacije BIM-a na projektu.
Treći dan prikazaće najvažnije 3D BIM primene i analize, fokusirane na kvalitet BIM modela i projektne dokumentacije, kao i preciznih i jasnih količina radova koje su deo tenderskih paketa i procedura. Uvešće se najčešće primenjivane klasifikacije i strukture radova, i objašnjen pojam i značaj baza resursa i normativa za planiranje izvođenja radova, a predavanje će istaći i značaj internog praćenja produktivnosti resursa, kao i definisati pojam ciklograma i ciljeve analize dinamičkog plana njegovom primenom kao uvod u integrisano lokacijsko 4D/5D planiranje.
Četvrti dan edukacije predstaviće napredno 4D/5D vođenje projekata, kroz kreiranje 5D BIM baze pozicija radova, definisanje cena, resursa, formula, veza sa BIM elementima. Biće prikazana 4D/5D izrada dinamičkih planova, definisanje metodologija izgradnje i zoniranja projekta. Biće prikazana analiza dinamičkog plana primenom ciklograma i 5D analiza kao što su cash flow i analiza potreba za resursima, kao i kreiranje 4D/5D simulacija. Biće prikazano integrisano 4D/5D praćenje realizacije projekta, kroz unos progresa radova, analize planirano-izvedeno, analize zarađene vrednosti i praćenje ključnih pokazatelja projekta u okviru interaktivnih PowerBI izveštaja. Biće objašnjena priprema 6D BIM modela izvedenog stanja i njegova primena za planiranje održavanja objekata.

NAKON KURSA POLAZNICI ĆE:

  • Poznavati pojam i mogućnosti BIM tehnologije u upravljanju građevinskim projektima

  • Umeti da osmisle implementaciju BIM tehnologije na građevinskim projektima i formiranju strateške BIM dokumente kao i optimalne vidove upotrebe BIM tehnologije

  • Poznavati konkretne napredne procese integrisanog 4D/5D upravljanja građevinskim projektima, i procese izrade BIM analiza primenom BEXEL Manager platforme.

  • Polaznici dobijaju i sertifikat kojim se verifikuje učešće na programu i stečeno znanje i veštine.III. STRUKTURA KURSA


Dan Čas Tema Predavač Vreme
1
17/06
1 Značaj preciznih podataka, komunikacije i saradnje za donošenje odluka i uspešno upravljanje građevinskim projektima Prof. dr
Branislav Ivković
13.00
13.45
2 Digitalizacija građevinarstva i BIM tehnologija i metodologija – prednosti i prevazilaženje najčešćih barijera. Kreiranje BIM zahteva i kontrola kvaliteta. Digitalizacija u regionu. Veljko Janjić 14.00
14.45
3 15.00
15.45
2
18/06
4 Značaj digitalizacije i automatizacije. Standardizacija BIM-a: ISO 19650 – delovi i osnovna načela; Common Data Environment. Značaj otvorenog BIM-a, IFC i BCF standarda. Prof. dr
Igor Peško
13.00
13.45
5 BIM softverski alati. Najčešće BIM analize i njihovi benefiti u različitim fazama realizacije projekta. Značaj planiranja realizacije BIM-a na projektu. 14.00
14.45
6 BIM Execution Plan – struktura i najvažniji elementi. Zahtevi za nivoom detalja (LOD) i informacijama (Information Delivery Specification – IDS). BIM procedure i značaj kontrole kvaliteta BIM modela. Igor Osmokrović 15.00
15.45
3
24/06
7 3D BIM. Upravljanje informacijama – automatizovana kontrola kvaliteta BIM modela i dodavanje informacija, analiza i vrste konflikata, predmeri radova i vizualizacije. Igor Osmokrović 13.00
14.15
8.1
8.2 Značaj klasifikacija i struktura radova (WBS). Baze resursa i normativa izvođenja radova. Njihova primena u planiranju i kontroli realizacije projekta. Individualne i organizacione kompetencije za primenu BIM-a. Prof. dr
Miljan Mikić
14.45
15.45
9
4
25/06
10 Integrisano 4D/5D planiranje projekata. Razvoj 5D baze pozicija radova. Izrada metodologija gradnje, i zoniranja projekta. Napredna 4D/5D BIM izrada dinamičkih planova. Analiza ciklograma. 4D/5D simulacije radova. Aleksandar Ilić 13.00
14.00
11.1
11.2 4D/5D BIM praćenje izvođenja radova. Unos progresa i dostupne analize. Analiza zarađene vrednosti i ključni pokazatelji realizacije projekta. 14.15
15.00
12 Kreiranje modela izvedenog objekta. Planiranje i praćenje aktivnosti održavanja objekta. (6D BIM) Igor Osmokrović 15.15
15.45

Cena kotizacije iznosi 12.000,00 dinara.
Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati na e-mail


Prijavu možete izvršiti na sledeći način:


hiCAD se bavi BIM tehnologijom na ovim prostorima od 1995. godine. Generalni smo zastupnik ARCHICAD-a, koji je više od 30 godina svetski lider u BIM tehnologiji, kao i drugih BIM softverskih rešenja koja se koriste u svim granama i fazama građevinske industrije. Čime se bavimo Bavimo se: Implementacijom, uvođenjem BIM softverskih rešenja u radni proces Obukom korisnika Tehničkom podrškom korisnicima Izdavanjem literature na srpskom jeziku BIM menadžmentom BIM konsultantskim uslugama Izradom softverskih dodataka i bibliotečkih GDL elemenata za ARCHICAD Izradom posebnih BIM softverskih rešenja, baza podataka i procedura za specifične potrebe klijenta Spoljnom saradnjom na razradi BIM projekata Prodajom BIM softvera
https://hicad.biz/
office@hicad.biz
World of BIM je kompanija koja aktivno učestvuje u modernizaciji građevinske indstrije kroz potencijal koji BIM nudi na polju efektivnije raspodele vremena i finansijskih sredstava, veće transparentnosti, i sveukupnom poboljšanju kvaliteta projekta. Želimo da prikažemo tržištu sve prednosti koje BIM donosi Vašim projektima kroz razvoj, obradu i analizu inteligentnih modela. Imamo iskustva sa projektima kako na domaćim, tako i na inostranim tržišima. World of BIM je kompanija osnovana u Beogradu, marta 2019. godine.
https://www.worldofbim.com/
office@worldofbim.com
Arhi.pro je kompanija osnovana 2002. godine koja se bavi arhitektonskim projektovanjem, građevinskim i MEP dizajnom kao i izvođenjem građevinskih radova i dizajnom i produkcijom nameštaja. U današnje vreme, kada se arhitektura smatra vodećom profesijom dok su u pitanju integrisane inženjerske struke, i savremeni dizajn, Arhi.pro se smatra ostvarenom kompanijom koja već 18 godina uspešno radi na nacionalnim i internacionalnim projektima. Od trenutka osnivanja, Arhi.pro je otvorio svoje kancelarije i predstavništva u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Severnoj Makedoniji, a trenutno broji približno 200 zaposlenih. Arhi.pro je jedna od vodećih kompanija u regionu kada je u pitanju implementacija BIM standarda u proces projektovanja.
https://www.arhipro.com/
office@arhipro.com